Romania

Romanian currency

Romania 1877 10 Lei, Pick 2. **SOLD OUT**Romania 1915 2 Lei, Pick 18. **SOLD OUT**
$20.00
Romania 1928 5 Lei, Pick 19a. **SOLD OUT**
$5.00
Romania 1920 2 Lei, Pick 27a
$30.00
Romania 1934 500 Lei, Pick 36a. **SOLD OUT**Romania 1938 1000 Lei, Pick 46. **SOLD OUT**Romania 1939 1000 Lei, Pick 46. **SOLD OUT**
Romania 1931 (1940) 5000 Lei, Pick 48a. **SOLD OUT**Romania 1941 500 Lei, Pick 51a. **SOLD OUT**
$7.50
Romania 1941 1000 Lei, Pick 52a
$20.00
Romania 1945 1000 Lei, Pick 52a. **SOLD OUT**Romania 1941 2000 Lei, Pick 53a. **SOLD OUT**
Romania 1943 5000 Lei, Pick 55. **SOLD OUT**Romania May 1944 5000 Lei, Pick 55. **SOLD OUT**
Romania March 1945 5000 Lei, Pick 56a. **SOLD OUT**Romania Dec 1945 5000 Lei, Pick 56a. **SOLD OUT**
Romania Dec 1945 10,000 Lei, Pick 57a
$25.00
Romania 1946 10,000 Lei, Pick 57a. **SOLD OUT**Romania October 1946 5000 Lei, Pick 58a
$12.50
Romania December 1946 5000 Lei, Pick 58a
$12.50
Romania 1947 100,000 Lei, Pick 59a. **SOLD OUT**Romania 1947 1,000,000 Lei, Pick 60a
$12.50
Romania 1947 100 Lei, Pick 65. **SOLD OUT**Romania 1947 100 Lei, Pick 67a. **SOLD OUT**Romania 1917 10 Bani, Pick 69
$32.50
Romania 1917 25 Bani, Pick 70. **SOLD OUT**Romania 1917 50 Bani, Pick 71. **SOLD OUT**
$30.00
Romania 1945 20 Lei, Pick 76
$10.00
Romania 1945 100 Lei, Pick 78
$10.00
Romania 1952 1 Leu, Pick 81b
$15.00
Romania 1950 20 Lei, Pick 84a. **SOLD OUT**Romania 1948 1000 Lei, Pick 85a. **SOLD OUT**
Romania 1948 1000 Lei, Pick 85a. **SOLD OUT**Romania 1950 1000 Lei, Pick 87. **SOLD OUT**Romania 1952 10 Lei, Pick 88b. **SOLD OUT**
Romania 1952 25 Le1, Pick 89b
$30.00
Romania 1966 1 Leu, Pick 91a
$4.00
Romania 1966 5 Lei, Pick 93a. **SOLD OUT**Romania 1966 10 Lei, Pick 94a
Regular price: $6.00
Sale price: $5.00
Romania 1966 25 Lei, Pick 95a. **SOLD OUT**
$5.00
Romania 1966 50 Lei, Pick 96a. **SOLD OUT**
$15.00
Romania 1966 100 Lei, Pick 97a
$20.00
Romania January 1991 500 Lei, Pick 98a
$15.00
Romania April 1991 500 Lei, Pick 98b
$20.00
Romania 1992 200 Lei, Pick 100a
$6.00
Romania Dec. 1992 500 Lei, Pick 101a
$10.00
Romania Dec. 1992 500 Lei, Pick 101b
$6.50
Romania 1991 1000 Lei, Pick 101A
$15.00
Romania May 1993 1000 Lei, Pick 102
$5.00
Romania May 1993 5000 Lei, Pick 104a
$10.00
Romania 1994 10,000 Lei, Pick 105
$12.50
Romania 1998 1000 Lei, Pick 106
$4.00
Romania 1998 5000 Lei, Pick 107a
$5.00
Romania 1998 5000 Lei, Pick 107b
$15.00
Romania 1999 10,000 Lei, Pick 108a
$9.00
Romania 1996 50,000 Lei, Pick 109a
$25.00
Romania 2000 50,000 Lei, Pick 109A
$15.00
Romania 1998 100,000 Lei, Pick 110. **SOLD OUT**
Romania 1999 2000 Lei, Commemorative of Total Solar Eclipse, Pick 111a
$3.00
Romania 1999 2000 Lei, Commemorative of Total Solar Eclipse, Pick 111b. **SOLD OUT**Romania 2000 10,000 Lei, Pick 112a
$5.00
Romania 2001 50,000 Lei, Pick 113a
$10.00
Romania 2005 1 Leu, Pick 117a. **SOLD OUT**Romania 2005 5 Lei, Pick 118a. **SOLD OUT**
Romania 2005 10 Lei, Pick 119a. **SOLD OUT**Romania: German Occupation WWI ND (1917) 1 Leu, Pick M3. **SOLD OUT**Romania: Timisoara 1919 20 Filer. **SOLD OUT**