AYYUBIDS OF MESOPOTAMIA: Al-Adil Abu Bakr I, Caliph al-Nasir (1196-1218) Dirhem; Whelan Type I, 264-5 Album 809

AYYUBIDS OF MESOPOTAMIA: Al-Adil Abu Bakr I, Caliph al-Nasir (1196-1218) Dirhem; Whelan Type I, 264-5 Album 809
Item# AyyubidsAlbum809-XF
$295.00

Product Description

AYYUBIDS OF MESOPOTAMIA: Al-Adil Abu Bakr I, Caliph al-Nasir (1196-1218) Dirhem (28mm, 11.33g); Whelan Type I, 264-5 Album 809. Extremely Fine.